خوش آمدی

RDC یک سازمان غیرانتفاعی اساسی است که در سال 2002 به منظور ارائه خدمات ضروری به پناهندگان در مرکز میشیگان ایجاد شده است. این مرکز با ارائه فرصت های یادگیری رسمی و غیررسمی ، در نظر دارد تا مکانی باز و همه شمول برای یادگیری پناهندگان باشد و منابعی که هر شهروند و باشنده برای شکوفایی به آن نیاز دارد را در اختیار آنها قرار دهد.

multi-cultural people