برنامه های RDC

RDC برنامه های متنوعی را برای یادگیرندگان ارائه می کند

پیش از هر چیز دیگری ما معلم هستیم و می دانیم که یادگیری در محیط جدید کاری پیچیده و چند مرحله ای است. ما معتقدیم آموزش عامل اصلی عمل و مشارکت اجتماعی است. ما متعهدیم به همکاری با تازه واردان و شرکای محلی خود٫ چون می دانیم ما با یکدیگر قوی تر هستیم. تلاش ما بر این است باشندگان جدید و قدیمی را به عنوان همسایه با هم آشنا کرده تا اجتماعی همه شمول بسازیم٫ جایی که در آن به تمامی استعداد های افراد ارزش داده می شود. ما قاطعانه معتقد به ارزش برابر تمام انسان ها و اهمیت احترام و تکریم یکدیگر هستیم. ما متعهد به خدمات پاسخگو و آموزش دوام داریم. ما پذیرای ایده های جدید و کشف راه های جدید و بهتر برای کمک نیازهای جدید و برآورده نشده همسایگان پناهجو و مهاجر مان هستیم. به همین خاطر ما تلاش میکنیم خدمات خود را به کل یک فامیل حول محور سه اصل ارائه می کنیم:‌

آموزش

دفتر ما بر مبنای این اعتقاد قاطع که آموزش عامل اصلی موفقیت است بنا شده. و ما برنامه های خود را حول محور این نیاز بارز خانواده هایی که کمک می کنیم طراحی می کنیم تا مطمئن شویم برنامه ها و خدمات ما پاسخگوی نیازهای جدید است.

مشارکت

ما تلاش می کنیم تا پناهجویان را آماده کنیم همزمانی که هویت٫ ارزش ها و سنت های فرهنگی خود را حفظ و قدردانی می کنند٫ با موفقیت در اجتماع جدید شان نیز مشارکت کنند. برنامه های ما با همکاری همسایگان پناهجوی مان طراحی شده و هدف از آن سهم گیری و مشارکت کامل آن ها به عنوان یک شهروند فعال در اجتماع می باشد.

حمایت

موانع پیچیده بسیاری می تواند مانع از گذر موفقانه خانواده های پناهجو به اجتماع جدیدشان شود. این موانع می تواند استخدام٫ صحت٫ مشکلات فامیلی٫ نیازهای اساسی و یا دیگر چالش های زندگی باشد. تیم ما مجهز است تا به پناهجویان کمک کند تا چالش ها را از طریق حمایت شخصی و ارجاعات ضروری به شرکای مختلف محلی٫ حل کنند