درباره

دربارهصفحه

RDC یک سازمان غیرانتفاعی اساسی است که در سال 2002 به منظور ارائه خدمات ضروری به پناهندگان در مرکز میشیگان ایجاد شده است. این مرکز با ارائه فرصت های یادگیری رسمی و غیررسمی ، در نظر دارد تا مکانی باز و همه شمول برای یادگیری پناهندگان باشد و منابعی که هر شهروند و باشنده برای شکوفایی به آن نیاز دارد را در اختیار آنها قرار دهد.

مأموریت

ماموریت ما پرورش یک اجتماع پذیرا و رو به رشد است که از طریق آموزش ، تعامل و پشتیبانی با پناهندگان و تازه واردان همکاری می کند.

چشم انداز

ما یک جامعه فراگیر و برابر را تصور می کنیم که در آن همه تازه واردان فرصت رشد و تعلق را دارند.

ارزش ها

  • آموزش: ما معتقدیم آموزش و پرورش عامل اصلی عمل و مشارکت اجتماعی است
  • شفقت: ما با تشویق و حمایت از اتکای به نفس و نقاط قوت افراد از همدلی و همدردی الگو می گیریم.
  • همکاری: ما متعهد به همکاری با افراد تازه وارد و شرکای اجتماعی هستیم، زیرا می دانیم که در کنار همدیگر قوی تر هستیم.
  • پذیرا بودن: ما در تلاشیم تا ساکنان جدید و قدیمی را با یکدیگر آشنا کنیم تا با هم رشد کنند و جامعه ای همه شمول را ایجاد کنند که در آن به استعدادهای همه ارزش داده شود.
  • فرهنگ فروتنی و شامل بودن: ما قاطعانه به ارزش برابر همه انسانها و اهمیت احترام و تکریم هر فرد اعتقاد داریم.
  • نوآوری: ما متعهد به خدمات پاسخگو و یادگیری مداوم هستیم. ما از ایده های جدید و کشف راه های جدید و بهتر برای کمک به نیازهای جدید و برآورده نشده استقبال مي كنيم.
  • تعهد: ما برای اشتیاق و مشارکت کارمندان ، هیئت مدیره ، داوطلبان ، شرکای اجتماعی و تازه واردان در ایجاد یک جامعه عادل و پذیرا‌ ارزش قائل هستیم.