مشغول کردن

مشغول کردن

بیایید با اختصاص دادن زمان ارزشمندتان٫ اجتماعی پذیرا ایجاد کنید و تاثیری مثبت در زندگی پناهجویان محل بگذارید. با ما برای حمایت از همسایگان جدید مان که می خواهند محیط جدیدشان را بیشتر بشناسند همراه شوید.

راه های سهم گیری:‌

نجام کار رضاکارانه: راه های مختلفی برای همکاری رضا کارانه با RDC وجود دارد. ما به افراد رضاکار احتیاج داریم تا تاثیر کارهای خود را چند برابر کرده و کمک کنیم اجتماع مان در حد توان مکانی باز و پذیرا باشد.

هدا کردن: با RDC و صدها اهدا کننده و رضاکار دیگر در مرکز میشیگان که پناهجویان را در مسیر تبدیل شدن به یک شهروند رو به پیشرفت و دارای ارتباطات حمایت می کنند٫ بپیوندید.

برنامه های کمک مالی خود را راه اندازی کنید: فیس بوک راه ایجاد برنامه کمک مالی برای جشن سالگره و دیگر برنامه های خاص را آسان تر نموده است. به جای درخواست تحفه٫ درخواست کمک مالی کنید. برای شروع اینجا کلیک کنید. برای شروع اینجا را کلیک کنید

مناسبت ها: ما از مناسبت ها در مرکز میشیگان میزبانی می کنیم و در آنها اشتراک می کنیم. نگاهی به مناسبت های پیش رو بیاندازید و امروز به ما بپویندید!

wiz-oz-bg.mp4