کمک های مادی و خدماتی

کمک های مادی و خدماتی

بسته های خوش آمد گویی برای خانواده های جدید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بسته های خوش آمدگویی، صفحه کمک های مادی و خدماتی ما را بررسی کنید! اگر علاقه مند به ارائه بسته خوش آمدگویی هستید، لطفاً برای درخواست راهنمایی با info@rdclansing.org تماس بگیرید.

لیست آرزو آمازون

Amazon Wish List: ما همیشه مواردی را به لیست آرزو های خود می افزاییم که در برنامه های ما استفاده می شوند یا خانواده های ما به عنوان یک نیاز فوری تشخیص داده اند. از کمک شما متشکرم!

سایر نیاز های فعلی

به دلیل فضای محدود گدام، ما نمی توانیم اجناس را بپذیریم مگر اینکه در لیست آرزو های ما ذکر شده باشد یا آن را به عنوان یک نیاز خاص شناخته باشیم. به این لحاظ، ما نمی توانیم لباس، مبل و فرنیچر و سایر لوازم عمومی خانه را بپزیریم.