تحصیلات

صفحه تحصیلات

تحصیلات

مکان یابی و دسترسی به منابع مورد نیاز برای شکوفایی در یک جامعه جدید نیازمند زمان، تلاش و حمایت است. در اینجا، در موسسه RDC، ما بسیاری از منابع که به راحتی قابل دسترس باشد، برای کمک به تازه واردان در جامعه خود جمع آوری کرده ایم. ما به طور مداوم این صفحه را برای گنجاندن منابع جدید و اطلاعات آموزشی به روز خواهیم کرد. این منابع مربوط به مسکن، مکتب، شغل، صحت، پول، غذا، زبان، جامعه و موارد دیگر میباشد! ما مفتخریم که شما را در جامعه خود داریم و متعهد برای کمک به شما در پیشرفت و موفقیت تان خواهیم بود. خوش آمدید!