پول

صفحه پول

منابع مالی

مرکز توانمند سازی مالی (Financial Empowerment Center)

برای مشاوره و کمک به خدمات ذیل بصورت رایگان به شماره ۴۵۵۰-۴۸۳-۵۱۷ به تماس شوید و وقت تنظیم کنید:

 • تشکیل بودجه
 • ترقی اعتباری یا کردیت تان
 • دسترسی به حساب بانکی مناسب

مرکز بهداشت مالی (Center for Financial Health)

این مرکز برای مردم وسایل و منابع برای توانمند سازی تصامیم شان در رابطه با بهبود مالی شان و خانه امن مناسب و قابل تحمل را فراهم میکند. خدمات شامل اشیای ذیل میباشد:

 • مربی گری مالی
 • صنوف و کلاس ها
 • مشاوره گری مسکن

شرکت بیمه حیاتی ملی جکسن (Jackson National Life Insurance Company)

محاسبه برنامه گذاری طولانی مدت مثل:

 • پس انداز
 • سرمایه گذاری
 • بازنشسته گی

MSUFCU تعلیمات مالی (Michigan State Federal Credit Union)

بانک اطلاعاتی عناوین و موضوعات برای مخاطبان زیر میباشد:

 • والدین
 • نوجوانان
 • اشخاص حرفه ای
 • و غیره…

ابتکار شمال غرب -نارت ویست انیشیتیف (NorthWest Initiative)

517-999-2894 به این شماره به تماس شوید تا به شما در ثبت نام موارد زیر کمک کند

 • کمک نقدی و غذایی
 • پوشش صحی (بهداشت)
 • امداد اضطراری دولت

کمک داوطلبانه مالیات بر درآمد (VITA)

این برنامه به افراد و یا فامیل که در آمد سالیانه ۵۵۰۰۰ و یا کمتر دارند کمک مالیات بر درآمد فراهم میکند

 • فراهم آوری مالیات توسط داوطلبان که از سوی آی آر اس تثبیت شده است
 • به شماره 1-1-2 به تماس شوید برای واجد شرایط و نزدیکترین مرکز