مربی

به عنوان یک رهبر درگیر شوید

بررسی اجمالی

برنامه راهنمایی جوانان٫ برنامه یک به یک برهنمایی برای پناهجویان متعلم فراهم می کند. ما هر پناهجو را با یک مربی آشنا می کنیم تا حمایت معنی دار آکادمیک برای شاگردان شان به طور هفته وار فراهم کنند. مربی به طور نزدیک با شاگردان کار می کند تا مهارت های اولیه آنها را تقویت کند٫ عادت های سالم درس خواندن را توسعه دهد و راه های ورود به کالج و کار را کشف کند. مربی به منظور ایجاد رابطه٫ با شاگرد وقت سپری می کند٫ اهداف مورد نیاز برای موفقیت در محیط آکادمیک و زندگی شاگرد را تعیین و روی آنها کار می کنند که تاثیرات آن بر روی هم مربی و هم شاگرد غیر قابل اندازه گیری است.

شاگردان ما

برنامه مربیگری ما بر روی جوانان بالغ بین ۱۵ تا ۲۴ سال متمرکز است. خانواده های پناهجویی که ما همراه شان کار می کنیم از تمامی نقاط جهان مانند سومالی٫ جمهوری دموکراتیک کنگو٫ افغانستان٫ عراق٫ سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر می آیند. این شاگردان علاقه مندند تا زبان انگلیسی را بیاموزند٫ از نظر آکادمیک برتر باشند٫ دوست پیدا کنند٫ و راهی برای آینده پیدا کنند.

مربیان ما

مربیان RDC شامل معلمان٫ هنرمندان٫ شاگردان کالج٫ صاحبان کار و بار٫ راهنمای معاملات و افراد بسیار دیگری می باشند .همه آنها می خواهند تاثیری مثبت بر روی جوانان بالغ مان بگذارند و به آن ها در سفر به سوی بزرگ شدن کمک کنند. مربیان کار خود را از طریق فرم تقاضا٫ آزمایش٫ و سپری نمودن یک دوره آموزشی جامع شروع می کنند. از همان موقع آنان حمایت های دائمی در جریان برنامه دریافت می کنند تا مطمئن آنها و شاگردان شان موفق می شوند.

به ما کمک کنید تا تغییری در زندگی جوانان ایجاد کنیم. یک مربی شوید Jackson Schooley jschooley@rdclansing.org.