شرکا

صفحه شرکا

RDC مفتخر است که شرکای زیر و حامیان مالی را در حمایت از حیاتی کمک می کنند برنامه نويسي:

 • Accident Fund
 • All Faith Alliance for Refugees
 • Allen Neighborhood Center
 • Capital Area Housing Partnership
 • Capital Area College Access Network
 • Capital Area District Library
 • Capital Area Michigan Works!
 • Capital Area United Way
 • Capital Region Community Foundation
 • Central Free Methodist Church
 • Central United Methodist Church
 • City of Lansing
 • Child and Family Charities
 • Eastminster Presbyterian Church-East Lansing
 • Global Institute of Lansing
 • Greater Lansing Food Bank- Garden Project
 • Ingham County
 • Ingham Great Start Collaborative
 • Islamic Society of Greater Lansing
 • Jackson
 • Junior League of Lansing
 • Labor and Economic Opportunity- State of Michigan (LEO); Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA)
 • Lansing Arts Council
 • Lansing Community College
 • Lansing School District
 • Lansing Economic Area Partnership
 • Michigan State University- Residential College of Arts and Humanities
 • Michigan State University- College of Education
 • Office of Global Michigan
 • Peckham
 • Redhead Creative Consultancy
 • Samaritas
 • STVCC- Refugee Services
 • Summerplace Townhomes
 • UU Church of Greater Lansing
 • WKAR

و تعداد زیادی از اهداکنندگان سخاوتمند

این سازمان ها برایمان سرمایه٬ همکاری٬ حمایت٬ نظرات٬ معلومات٬ افراد داوطلب٬ ارتباطات و خدمات فراهم می کنند.

همچنان ما می خواهیم از صد ها فرد و خانواده ی سخاوتمندی که در طی سالیان مختلف در RDC سهم گرفته اند سپاسگذاری کنیم. ما قطعا بدون شما نمی توانستیم.

جهت معلومات بیشتر درباره نحوه سهم گیری در RDC ٬ به صفحه کمک ها مراجعه کنید.